Výběrová půjčovna pro svatby, eventy a oslavy ♡ ♡ ♡. Těšíme se na Vaši objednávku! Nebo nám zavolejte, či napište. Věci postupně nakupujeme, nafocujeme a přidáváme.

Obchodní podmínky

SMLOUVA O NÁJMU

Při podpisu smlouvy je nájemce povinen předložit dva platné průkazy totožnosti.V případě, že se jedná o podnikající subjekt, taktéž kopii živnostenského oprávnění.

Základní a zároveň minimální doba pronájmu je stanovena na 24 hodin (1 den). Ta se počítá od chvíle převzetí pronajímaných předmětů nájemcem a končí jejich předáním a převzetím pronajímatelem zpět v místě provozovny. V případě pronájmu přes víkend je počítáno od pátku do pondělí jako 1 den.

Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů, které mu budou doúčtovány při vystavení konečné faktury dle ceníku při jejich vrácení.

Pronajímaný textil bude odepsán po návratu z jeho čištění.V případě, že bude shledána na textilu skvrna nebo jiná vada, bude považován jako dále nepoužitelný a nájemci bude vrácen a účtován jako ztracený.

V případě uzavření smlouvy o nájmu předmětů je nájemce povinen uhradit stanovené nájemné při převzetí pronajímaných předmětů, není-li dohodnuto jinak.

Jestliže nájemce nevrátí pronajímané předměty pronajímateli ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit nájemné za každou započatou pronajímanou dobu.

Uzavřením této smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou. Nájemce není oprávněn pronajaté předměty ani jejich příslušenství pronajímat osobám dalším ani právnickým subjektům.

 

Cena za pronájem předmětů nezahrnuje DPH, dopravu, nakládku a vykládku. Případná smluvená doprava, nakládka a vykládka budou nájemci účtovány samostatnou smluvní cenou předem dohodnutou a nájemcem potvrzenou.

Při zakázkách do 10.000,-Kč/bez DPH požadujeme platbu v hotovosti při předání oproti vystavenému pokladnímu dokladu, není-li dohodnuto jinak.

Pronajímané předměty nejsou pojištěné. Po převzetí za předměty plně zodpovídá nájemce. Pronajímatel doporučuje pronajímané předměty pojistit.

Nájemce tímto potvrzuje, že pronajímané předměty bude přepravovat v uzavřeném dopravním prostředku pro to určeném.

Majitelem pronajatých předmětů je po celou dobu pronájmu pronajímatel.

Při prodlení s platbou nájemného je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý načatý den.

Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami o pronájmu, souhlasí s nimi a pronajaté předměty v provozu schopném stavu, kompletní, včetně příslušenství, bez viditelného poškození byly před ním vyzkoušeny a svobodně je převzal.